From my black books, Cao Chang Di, China

2014

bild-2
bild-1webjg8a2283webr0035270web

Open Studio, with Han Qing Zhen, Feijiacun, China

2014

bildweb
r0002368web